Biz barada

Brandcoll

Biz barada

Halkara Hilli Hyzmat – Türkmenistanyň bu kärhanasy öz müşderilerine dürli dünýä derejeli brendlerine degişli geýimleriň, aýakgaplaryň we aksessuarlaryň giň spektrini hödürleýär.

Halkara Hilli Hyzmat öz hereket edýän döwrüniň içinde, her bir müşderiniň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak bilen türkmen raýatlarynyň we myhmanlarynyň arasynda giň meşhurlyga eýe boldy.

Kärhananyň işiniň ýörelgeleri: hyzmatyň ýokary derejesi, harytlaryň hili, alyjylara elýeterliligi, amatly we çalt eltip berme hyzmaty. Halkara Hilli Hyzmat tarapyndan ýetirilýän hyzmatlardan her gün Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýüzlerçesi peýdalanýar.Biz söwda medeniýetiniň we işewürligiň sosial jogapkärçiliginiň standartlaryny dikeltmek bilen siziň durmuşyňyzyň hilini gowulandyrmaga taýyn.

Bütin dünýäde abraýly IT önümlerini öndürýän iri türk öndürijisi Ticimax bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýäris.

Biziň salgymyz:

Aşgabat, Türkmenistan
Kopetdag etraby
Nazar Gulaýew köçesi, 33

Telefon:

+99312963908 +99364011027