Hyzmatlar

Brandcoll

Biziň hyzmatlarymyz

Tölegiň maýyşgak ulgamy

“Akylly” eltip berme ulgamy

Diňe brend harytlaryň hödürlemeleri

Öz islegiňize görä, iň gowy harytlar

Goldaw gullugynyň işeňňirligi

Biziň şygarymyz

her bir müşderä aýratyn ugur tapmak. Biz siziň ähli islegleriňizi ünsli kabul edip, bellenilen maksatdan aýrylmazlyk üçin ähli mümkinçilikleri ulanýarys.

Brandcoll.com online söwda merkezinde sargyt edilen harytlar 4-5 günüň dowamynda müşderä gowşurylýar.
Çalyşma we yzyna gaýtarma
Eger-de sargyt edilen haryt müşderiniň ölçegine gabat gelmedik ýagdaýynda çalşyp berilýär.
Islenilmedik ýagdaýynda:
• Etiketkasy aýrylmadyk;
• Ulanylmadyk;
• Zeper ýetirilmedik bolsa,
5 günüň dowamynda yzyna gaýdyp alynýar we töleg yzyna gaýdyp berilyär.
TÖLEG
Haryt müşderä gowşurylandan soň, töleg gapyda nagt görnüşinde amala aşyrylýar.